శ్రీ రామ నవమి సీతారామచంద్ర స్వామి పూజ విధానం

 1. Home
 2. chevron_right
 3. Devotional Facts
 4. chevron_right
 5. శ్రీ రామ నవమి సీతారామచంద్ర స్వామి పూజ విధానం
sri-rama-navami-puja-vidhi-in-telugu

శ్రీ పసుపు గణపతి పూజ:

శ్లో || శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే
దీపత్వం బ్రహ్మరూపో సి జ్యోతిషాం ప్రభురవ్యయః
సౌభాగ్యం దేహి పుత్రాంశ్చ సర్వాన్ కామాంశ్చదేహిమే

(దీపము వెలిగించి దీపపు కుందెకు గంధము,కుంకుమబొట్లు పెట్టవలెను.)

శ్లో || అగమార్ధం తు దేవానాం గమనార్ధం తు రక్షసాం
కురుఘంటారవం తత్ర దేవతాహ్వాన లాంఛనమ్

(గంటను మ్రోగించవలెను)

ఆచమనం

ఓం కేశవాయ స్వాహా,ఓం నారాయణాయ స్వాహా,ఓం మాధవాయ స్వాహా,

(అని మూడుసార్లు ఆచమనం చేయాలి)

 • ఓం గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమః,
 • మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః,
 • వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః,
 • ఋషీకేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః,
 • దామోదరాయ నమః, సంకర్షణాయ నమః,
 • వాసుదేవాయ నమః, ప్రద్యుమ్నాయ నమః,
 • అనిరుద్దాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః,
 • అధోక్షజాయ నమః, నారసింహాయ నమః,
 • అచ్యుతాయ నమః, జనార్ధనాయ నమః,
 • ఉపేంద్రాయ నమః, హరయే నమః,
 • శ్రీ కృష్ణాయ నమః

యశ్శివో నామరూపాభ్యాం యాదేవీ సర్వమంగళా
తయోః సంస్మరణాత్ పుంసాం సర్వతో జయమంగళమ్ ||
లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవహః
యేషా మిందీవర శ్యామో హృదయస్థో జనార్థనః
ఆపదా మపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహమ్ ||
సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే
శరణ్యే త్ర్యంబికే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే ||

 • శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణాభ్యాం నమః ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః
 • వాణీ హిరణ్యగర్బాభ్యాం నమః శచీపురందరాభ్యం నమః
 • అరుంధతీ వశిష్ఠాభ్యాం నమః శ్రీ సీతారామాభ్యాం నమః
 • నమస్సర్వేభ్యో మహాజనేభ్య నమః
 • అయం ముహూర్తస్సుముహోర్తస్తు

ఉత్తిష్ఠంతు భూతపిశాచా ఏతే భూమి భారకాః
ఏతేషా మవిరోధేనా బ్రహ్మకర్మ సమారభే ||

(ప్రాణాయామం చేసి అక్షతలు వెనుకకు వేసుకొనవలెను.)

ప్రాణాయామము

(కుడిచేతితో ముక్కు పట్టుకొని యీ మంత్రమును ముమ్మారు చెప్పవలెను)

ఓం భూః ఓం భువః ఓం సువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యోనః ప్రచోదయాత్
ఓం అపోజ్యోతి రసోమృతం బ్రహ్మ భూర్బువస్సువరోమ్

సంకల్పం:

ఓం మమోపాత్త దురితక్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్ధం శుభే, శోభ్నే, ముహూర్తే, శ్రీ మహావిష్ణో రాజ్ఞాయా ప్రవర్తమానస్య అద్యబ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే, శ్వేత వరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే, భరతఖండే మేరోర్ధక్షిణదిగ్భాగే, శ్రీశైలశ్య ఈశాన్య (మీరు ఉన్న దిక్కును చెప్పండి) ప్రదేశే కృష్ణ/గంగా/గోదావర్యోర్మద్యదేశే (మీరు ఉన్న ఊరికి ఉత్తర దక్షిణములలో ఉన్న నదుల పేర్లు చెప్పండి) అస్మిన్ వర్తమాన వ్యావహారిక చంద్రమాన (ప్రస్తుత సంవత్సరం) సంవత్సరే (ఉత్తర/దక్షిణ) ఆయనే (ప్రస్తుత ఋతువు) ఋతౌ (ప్రస్తుత మాసము) మాసే (ప్రస్తుత పక్షము) పక్షే (ఈరోజు తిథి) తిథౌ (ఈరోజు వారము) వాసరే (ఈ రోజు నక్షత్రము) శుభ నక్షత్రే (ప్రస్తుత యోగము) శుభయోగే, శుభకరణే. ఏవం గుణ విశేషణ విషిష్ఠాయాం, శుభతిథౌ,శ్రీమాన్ (మీ గోత్రము) గోత్రస్య (మీ పూర్తి పేరు) నామధేయస్య, ధర్మపత్నీ సమేతస్య అస్మాకం సహకుటుంబానాం క్షేమ, స్థైర్య, ధైర్య, విజయ, అభయ,ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్యర్థం, ధర్మార్ద, కామమోక్ష చతుర్విధ ఫల,పురుషార్ధ సిద్ద్యర్థం, ధన,కనక,వస్తు వాహనాది సమృద్ద్యర్థం, పుత్రపౌత్రాభివృద్ద్యర్ధం, సర్వాపదా నివారణార్ధం, సకల కార్యవిఘ్ననివారణార్ధం,సత్సంతాన సిధ్యర్ధం, పుత్రపుత్రికానాం సర్వతో ముఖాభివృద్యర్దం, ఇష్టకామ్యార్ధ సిద్ధ్యర్ధం, శ్రీమత్ క్షీరాబ్దిశయన దేవతా ముద్దిశ్య శ్రీ క్షీరాబ్ధిశయన దేవతా ప్రీత్యర్ధం యావద్బక్తి ధ్యాన,వాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే

(అక్షతలు నీళ్ళతో పళ్ళెములో వదలవలెను.)

తదంగత్వేన కలశారాధనం కరిష్యే

కలశారాధనం:

శ్లో || కలశస్యముఖే విష్ణుః కంఠేరుద్ర స్సమాశ్రితః
మూలే తత్రోస్థితోబ్రహ్మా మధ్యేమాతృగణా స్మృతాః
కుక్షౌ తు సాగరా స్సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధరా
ఋగ్వేదోథ యజుర్వేద స్సామవేదోహ్యథర్వణః
అంగైశ్చ సహితాస్సర్వే కలశాంబు సమాశ్రితాః

(కలశపాత్రకు గంధము,కుంకుమబొట్లు పెట్టి పుష్పాక్షతలతో అలంకరింపవలెను.కలశపాత్రపై కుడి అరచేయినుంచి ఈ క్రింది మంత్రము చదువవలెను.)

శ్లో || గంగేచ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి
నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు
ఆయాంతు దేవపూజార్థం – మమ దురితక్షయకారకాః
కలశోదకేన పూజా ద్రవ్యాణి దైవమాత్మానంచ సంప్రోక్ష్య

(కలశములోని జలమును పుష్పముతో దేవునిపైనా పూజాద్రవ్యములపైన,తమపైన జల్లుకొనవలెను.తదుపరి పసుపు వినాయకునిపై జలము జల్లుతూ ఈ క్రింది మంత్రము చదువవలెను.)

మం || ఓం గణానాంత్వ గణపతి హవామహే కవింకవీనాముపమశ్రస్తవం
జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత అనశ్శృణ్వన్నూతిభి స్సీదసాదనమ్

శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ధ్యాయామి,ఆవాహయామి,నవరత్న ఖచిత సింహాసనం సమర్పయామి

(అక్షతలు వేయవలెను)

శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి

(నీళ్ళు చల్లవలెను)

శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః హస్తయోః ఆర్ఘ్యం సమర్పయామి

(నీళ్ళు చల్లవలెను)

ముఖే శుద్దాచమనీయం సమర్పయామి శుద్దోదకస్నానం సమర్పయామి

(నీళ్ళు చల్లవలెను)

శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి

(అక్షతలు చల్లవలెను)

శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః దివ్య శ్రీ చందనం సమర్పయామి

(గంధం చల్లవలెను)

శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః అక్షతాన్ సమర్పయామి

(అక్షతలు చల్లవలెను)

ఓం సుముఖాయ నమః,ఏకదంతాయ నమః,కపిలాయ నమః,గజకర్ణికాయ నమః,లంబోదరాయ నమః,వికటాయ నమః,విఘ్నరాజాయ నమః,గణాధిపాయ నమః,ధూమకేతవే నమః,గణాధ్యక్షాయ నమః, ఫాలచంద్రాయ నమః, గజాననాయ నమః, వక్రతుండాయ నమః,శూర్పకర్ణాయ నమః, హేరంబాయ నమః, స్కందపూర్వజాయ నమః, ఓం సర్వసిద్ది ప్రదాయకాయ నమః,మహాగణాదిపతియే నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పపూజాం సమర్పయామి.
మహాగణాధిపత్యేనమః ధూపమాఘ్రాపయామి

(అగరవత్తుల ధుపం చూపించవలెను.)

ఓం భూర్బువస్సువః ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గోదేవస్య ధీమహి ధియో యోనః ప్రచోదయాత్
సత్యంత్వర్తేన పరిషించామి అమృతమస్తు అమృతోపస్తరణమసి శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః గుడోపహారం నివేదయామి.

(బెల్లం ముక్కను నివేదన చేయాలి)

ఓం ప్రాణాయస్వాహా, ఓం అపానాయస్వాహా, ఓం వ్యానాయ స్వాహా
ఓం ఉదానాయ స్వాహా, ఓం సమానాయ స్వాహా ,మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి.

(నీరు వదలాలి.)

తాంబూలం సమర్పయామి, నీరాజనం దర్శయామి.

(తాంబూలము నిచ్చి కర్పూరమును వెలిగించి చూపవలెను)

ఓం గణానాంత్వ గణపతిగ్ హవామహే కవింకవీనాముపమశ్రవస్తవం
జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత అనశ్శృణ్వన్నూతిభి స్సీదసాదనమ్
శ్రీ మహాగణాదిపతయే నమః సువర్ణ మంత్రపుష్పం సమర్పయామి
ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి
అనయా మయా కృత యధాశక్తి పూజాయచ శ్రీ మహాగణాధిపతిః సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భవతు

(అనుకొని నమస్కరించుకొని, దేవుని వద్ద గల అక్షతలు ,పుష్పములు శిరస్సున ధరించవలసినది.)

తదుపరి పసుపు గణపతిని కొద్దిగా కదిలించవలెను.

శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః యధాస్థానం ముద్వాసయామి.

(శ్రీ మహాగణపతి పూజ సమాప్తం.)

ప్రాణప్రతిష్ఠపన

అసునీతే పునర్స్మాసుచక్షుఃపునః ప్రాణమిహనో దేహిభోగం జ్యోక్పశ్యేమ సూర్యముచ్చరంత మనమతే మృడయానః స్వస్తి అమృతంవైప్రాణాః అమృతమాపః ప్రాణానేవ యధాస్థానముపహ్వయతే ఉపహితో భవ, స్థాపితోభవ, సుప్రసన్నోభవ, అవకుంఠితోభవ ప్రసీద ప్రసీద ప్రీతిగృహాణ యత్కించిత్ నివేదితం మయా|| తదంగ ధ్యానావాహనాది షోడశోపచారపూజాంకరిష్యే || అధ ధ్యానం.

శ్రీ రామ నవమి సీతారామచంద్ర స్వామి పూజ విధానం
[Sri Rama Navami Puja Vidhi]

పూర్వ సంకల్పిత శ్రీ సీతారామ చంద్ర పూజాం కరిష్యే — అని పూజారంభం చేయాలి.

ధ్యానం
వామేభూమిసుతా పురస్తుహనుమాన్ పశ్చాత్సుమిత్రా సుతః|
శత్రుఘ్నోభరతశ్చ పార్శ్వదళయోఃవాయ్వాది కోణేషుచ
సుగ్రీవశ్చ విభీషణశ్చ యువరాట్తారాసుతో జాంబవాన్|
మధ్యే నీలసరోజ కోమలరుచిం రామం భజే శ్యామలం.

శ్లో|| కందర్పకోటి లావణ్యం – మందస్మిత శుభేక్షణం
మహాభుజం శ్యామవర్ణం – సీతారామం భజామ్యహం

శ్రీసీతరామచంద్ర పరమాత్మనే నమః ధ్యానం సమర్పయామి

ఆవాహనం
శ్రీరామాగచ్ఛ భగవన్ – రఘువీర నృపోత్తమ
జానక్యా సహ రాజేంద్ర — సుస్థిరో భవసర్వదా.

శ్లో|| రామచంద్ర మహేష్వాస – రావణాంతక రాఘవ
యావత్పూజాం సమాప్యేహం – తావత్త్వం సన్నిధిం కురు.

శ్లో|| రఘునాయక రాజర్షే – నమో రాజీవలోచన
రఘునందన మే దేవ – శ్రీరామాభిముఖో భవ

శ్రీసీతారామచంద్ర పరమాత్మనే నమః ఆవాహనం సమర్పయామి

సింహసనం
రాజాధిరాజ రాజేంద్ర – రామచంద్ర మహాప్రభో
రత్నసింహసనం తుభ్యం – దాస్యామి స్వీకురు ప్రభో||

శ్రీసీతారామచంద్ర పరమాత్మనే నమః నవరత్నఖచిత సింహసనం సమర్పయామి

పాద్యం
త్త్రెలోక్య పావనానంత – నమస్తే రఘునాయక
పాద్యం గృహణ రాజర్షే – నమో రాజీవలోచన

శ్రీసీతారామచంద్ర పరమాత్మనే నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి

అర్ఘ్యం
పరిపూర్ణ పరానంద – నమో రాజీవ లోచన
గృహణార్ఘ్యం మయాదత్తం – కృష్ణవిష్ణో జనార్దన

శ్రీసీతారామచంద్ర పరమాత్మనే నమః హస్తయోః అర్ఘ్య్ం సమర్పయామి

ఆచమనం
నమో నిత్యాయ శుద్ధాయ – బుద్ధాయ పరమాత్మనే
గృహాణాచమనం రామ – సర్వలోకైక నాయక!

శ్రీసీతారామచంద్ర పరమాత్మనే నమః ముఖే ఆచమనం సమర్పయామి

మధుపర్కం
నమః శ్రీవాసుదేవాయ – బుద్ధాయ పరమాత్మనే
మధుపర్కం గృహణేదం – రాజరాజాయతే నమః

శ్రీసీతారామచంద్ర పరమాత్మనే నమః మధుపర్కం సమర్పయామి

పంచామృతస్నానం
క్షీరం దధి ఘృతం చైవ – శర్కరా మధు సంయుతం
సిద్ధం పంచామృత స్నానం – రామ త్వం ప్రతిగృహ్యతాం

శ్రీసీతారామచంద్ర పరమాత్మనే నమః పంచామృత స్నానం సమర్పయామి

శుద్ధోదక స్నానం
బ్రహ్మాండోదర మధ్యస్థం – తీర్థైశ్చ రఘునందన
స్నాపయిష్యా మ్యహం భక్త్యా – సంగృహాణ జనార్ధన!

శ్రీసీతారామచంద్ర పరమాత్మనే నమః స్నానాంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి

వస్త్రం
సంతప్త కాంచన ప్రఖ్యం – పీతాంబర యుగం శుభం
సంగృహాణ జగన్నాథ – రామచంద్ర నమోస్తు తే

శ్రీసీతారామచంద్ర పరమాత్మనే నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి
అనంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి. యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి

ఆభరణాని
కౌస్తుభాహార కేయూర – రత్న కంకణ నూపురాన్
ఏవమాదీ నలంకారాన్ – గృహాణ జగదీశ్వర!

శ్రీసీతారామచంద్ర పరమాత్మనే నమః ఆభరణాన్ సమర్పయామి

గంధం
కుంకుమాగరు కస్తూరీ – కర్పూరై ర్మిశ్ర సంభవమ్
తుభ్యం దాస్యామి దేవేశ – శ్రీ రామ స్వీకురు ప్రభో

శ్రీసీతారామచంద్ర పరమాత్మనే నమః శ్రీగంధం సమర్పయామి

పుష్పం
తులసీకుందమందార జాతీపున్నాగచంపకైః
నీలాంబుజైర్బిల్వదళైః పుష్పమాల్యైశ్చ రాఘవ!

పూజాయిష్యామ్యహం భక్త్యా సంగృహాణ జనార్దన

శ్రీ సీతారామచంద్ర పరమాత్మనే నమః నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాణీ సమర్పయామి

వనమాలా
తులసీ కుంద మందార – పారిజాతాంబుజైర్యుతాం
వనమాలాం ప్రదాస్యామి – గృహణ జగద్వీశ్వర
శ్రీ సీతారామచంద్ర పరమాత్మనే నమః వనమాలాం సమర్పయామి

అథ అంగపూజా

 • శ్రీరామాయ నమః పాదౌ పూజయామి
 • శ్రీరామభద్రాయ నమః జంఘే పూజయామి
 • శ్రీరామచంద్రాయ నమః జానునీ పూజయామి
 • శ్రీశాశ్వతాయ నమః ఊరూన్ పూజయామి
 • శ్రీ రఘువల్లభాయ నమః కటిం పూజయామి
 • శ్రీ దశరథాత్మజాయ నమః ఉదరం పూజయామి
 • కౌసలేయాయ నమః నాభింపూజయామి
 • శ్రీ లక్ష్మణాగ్రాజాయ నమః వక్షస్థలం పూజయామి
 • శ్రీ కౌస్తుభాభరణాయ నమః కంఠం పూజయామి
 • శ్రీ రాజరాజాయ నమః స్కంధౌ పూజయామి
 • శ్రీ కోదండధరాయ నమః బాహూన్ పూజయామి
 • శ్రీ భరతాగ్రజాయ నమః ముఖం పూజయామి
 • శ్రీ పద్మాక్షాయ నమః నేత్రౌ పూజయామి
 • శ్రీ రమాయై నమః కర్ణౌ పూజయామి
 • శ్రీ సర్వేశ్వరాయ నమః శిరః పూజయమి
 • శ్రీ సీతారామచంద్ర పరబ్రహ్మాణే నమః సర్వాంణ్యంగాని పూజాయామి

తతః శ్రీ రామాష్టోత్తర శతనామా పూజాం కుర్యాత్

1. ఓం శ్రీ రామాయ నమః55. ఓం సర్వదేవాది దేవాయ నమః
2. ఓం రామభద్రాయ నమః56. ఓం మృతవానర జీవితాయ నమః
3. ఓం రామచంద్రాయ నమః57. ఓం మాయామరీచ హంత్రే నమః
4. ఓం శాశ్వతాయ నమః58. ఓం మహాదేవాయ నమః
5. ఓం రాజీవలోచనాయ నమః59. ఓం మహాభుజాయ నమః
6. ఓం శ్రీమతే నమః60. ఓం సర్వవేదస్తుతాయ నమః
7. ఓం రాజేంద్రాయ నమః61. ఓం సౌమ్యాయ నమః
8. ఓం రఘుపుంగవాయ నమః62. ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః
9. ఓం జానకీ వల్లభాయ నమః63. ఓం మునిసంస్తుతాయ నమః
10. ఓం జైత్రాయ నమః64. ఓం మహాయోగినే నమః
11. ఓం జితామిత్రాయ నమః65. ఓం మహోదరాయ నమః
12. ఓం జనార్ధనాయ నమః66. ఓం సుగ్రీవేప్సితరాజ్యదాయ నమః
13. ఓం విశ్వామిత్రప్రియాయ నమః67. ఓం సర్వపుణ్యాధిక ఫలాయ నమః
14. ఓం దాంతాయ నమః68. ఓం స్మృతసర్వాఘనాశనాయ నమః
15. ఓం శరణత్రాణతత్పరాయ నమః69. ఓం ఆదిపురుషాయ నమః
16. ఓం వాలిప్రమథనాయ నమః70. ఓం పరమపురుషాయ నమః
17. ఓం వాగ్మినే నమః71. ఓం మహాపురుషాయ నమః
18. ఓం సత్యవాచే నమః72. ఓం పుణ్యోదయాయ నమః
19. ఓం సత్యవిక్రమాయ నమః73. ఓం దయాసారాయ నమః
20. ఓం సత్యవ్రతాయ నమః74. ఓం పురాణ పురుషోత్తమాయ నమః
21. ఓం వ్రతధరాయ నమః75. ఓం స్మితవక్త్రాయ నమః
22. ఓం సదాహనుమదాశ్రితాయ నమః76. ఓం మితభాషిణే నమః
23. ఓం కౌసలేయాయ నమః77. ఓం పూర్వభాషిణే నమః
24. ఓం ఖరధ్వంసినే నమః78. ఓం రాఘవాయ నమః
25. ఓం విరాధవధ పండితాయ నమః79. ఓం అనంతగుణగంభీరాయ నమః
26. ఓం విభీషణ పరిత్రాత్రే నమః80. ఓం ధీరోదాత్త గుణోత్తమాయ నమః
27. ఓం హరకోదండఖండనాయ నమః81. ఓం మాయామానుష చరిత్రాయ నమః
28. ఓం సప్తతాళప్రభేత్రే నమః82. ఓం మహాదేవాది పూజితాయ నమః
29. ఓం దశగ్రీవ శిరోహరాయ నమః83. ఓం సేతుకృతే నమః
30. ఓం జామదగ్న్య మహాదర్పదళనాయ నమః84. ఓం జితవారాశయే నమః
31. ఓం తాటకాంతకాయ నమః85. ఓం సర్వతీర్థమయాయ నమః
32. ఓం వేదాంతసారాయ నమః86. ఓం హరయే నమః
33. ఓం వేదాత్మనే నమః87. ఓం శ్యామాంగాయ నమః
34. ఓం భవరోగన్య భేషజాయ నమః88. ఓం సుందరాయ నమః
35. ఓం దూషణత్రి శిరోహంత్రే నమః89. ఓం శూరాయ నమః
36. ఓం త్రిమూర్తయే నమః90. ఓం పీత వాసనే నమః
37. ఓం త్రిగుణాత్మకాయ నమః91. ఓం ధనుర్ధరాయ నమః
38. ఓం త్రివిక్రమాయ నమః92. ఓం సర్వయజ్ఞాధిపాయ నమః
39. ఓం త్రిలోకాత్మనే నమః93. ఓం యజ్వినే నమః
40. ఓం పుణ్యచారిత్ర కీర్తనాయ నమః94. ఓం జరామరణవర్జితాయ నమః
41. ఓం త్రిలోక రక్షకాయ నమః95. ఓం శివలింగ ప్రతిష్ఠాత్రే నమః
42. ఓం ధన్వినే నమః96. ఓం సర్వావగుణవర్జితాయ నమః
43. ఓం దండకారణ్య వర్తనాయ నమః97. ఓం పరమాత్మనే నమః
44. ఓం అహల్యాశాపశమనాయ నమః98. ఓం పరస్మైబ్రహ్మణే నమః
45. ఓం పితృభక్తాయ నమః99. ఓం సచ్చిదానంద విగ్రహాయ నమః
46. ఓం వరప్రదాయ నమః100. ఓం పరస్మైజోతిషే నమః
47. ఓం జితేంద్రియాయ నమః101. ఓం పరస్మైధాఘ్నే నమః
48. ఓం జితక్రోధాయ నమః102. ఓం పరాకాశాయ నమః
49. ఓం జితామిత్రాయ నమః103. ఓం పరాత్పరాయ నమః
50. ఓం జగద్గురవే నమః104. ఓం పరేశాయ నమః
51. ఓం వృక్షవానరసంఘాతినే నమః105. ఓం పారాగాయ నమః
52. ఓం చిత్రకూట సమాశ్రియాయ నమః106. ఓం పారాయ నమః
53. ఓం జయంతత్రాణవరదాయ నమః107. ఓం సర్వదేవాత్మకాయ నమః
54. ఓం సుమిత్రాపుత్రసేవితాయ నమః108. ఓం పరస్మై నమః

శ్రీరామ అష్టోత్తర శతనామావళీ సమాప్తం

ధూపం
వనస్పత్యుద్భవై ర్దివ్యై – ర్నానాగంధై స్సుసంయుతః
అఘ్రేయ స్సర్వదేవానాం – ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం

శ్రీ సీతారామచంద్ర పరమాత్మనే నమః ధూపమాఘ్రాపయామి

దీపం
జ్యోతిషాం పతయే తుభ్యం – నమో రామాయా వేధసే
గృహాణ దీపకం రాజన్ – త్రైలోక్య తిమిరాపహం
విధి ప్రకారేణ నివేదనం కుర్యాత్, మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి.
అమృతాపి ధానమసి ఉత్తరాపొశనం సమర్పయామి. హస్తౌప్రక్షాళయామి ముఖే ప్రక్షాళనం సమర్పయామి. పాదౌ ప్రక్షాళయామి. శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి.

తాంబూలం
నాగవల్లీ దళైర్యుక్తం – ఫూగీఫల సమన్వితం
తాంబూలం గృహ్యతాం రామ కర్పూరాది సమన్వితం

నీరాజనం
మంగళం విశ్వకళ్యాణ – నీరాజన మిదం హరే
సంగృహాణ జగన్నాథ – రామభద్ర నమోస్తుతే

శ్రీ సీతారామచంద్ర పరమాత్మనే నమః నీరాజనం
దర్శయామి నీరాజనానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి

మంత్రపుష్పం
నమో దేవాదిదేవాయ – రఘునాథాయ శారిఙ్గణే
చిన్మయానంద రూపాయ – సీతాయాః పతయే నమః

శ్రీ సీతారామచంద్ర పరమాత్మనే నమః
సువర్ణ దివ్యమంత్ర పుష్పం సమర్పయామి

ప్రదక్షిణ నమస్కారం
యానికానిచ పాపాని – జన్మాతర కృతానిచ
తాని తాని ప్రణశ్యంతి – ప్రదక్షిణ పదేపదే
పాపోహం పాపకర్మాహం – పాపాత్మా పాపసంభవః
త్రాహిమాం కృపయా దేవ – శరణాగత వత్సల!
అన్యధా శరణం నాస్తి – త్వమేవ శరణం మమ
తస్మాత్కారుణ్య భావేన – రక్షరక్ష రఘూత్తమ||

శ్రీ సీతారామచంద్ర పరమాత్మనే నమః
ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారం సమర్పయామి

పుష్పాంజలి
దాశరథాయ విద్మహే సీతావల్లభాయ ధీమహి
తన్నో రామచంద్రః ప్రచోదయాత్

శ్రీ సీతారామచంద్ర పరమాత్మనే నమః పుష్పాంజలి సమర్పయామి

ఉత్తరపూజా
శ్రీజాంబవత్సుగ్రీవ హనుమత్ లక్ష్మణ భరతశత్రుఘ్న పరివార సహిత
శ్రీ సీతారామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమః

ఛత్రం ధారయామి – చామరం వీజయామి
గీతం శ్రావయామి – నృత్యం దర్శయామి

ఆందోళికా మారోహయామి – అశ్వ మారోహయామి
గజమారోహయామి – సమస్త రాజోపచార దేవ్యోపచార భక్త్యోపచార శక్త్యోపచార పూజాం సమర్పయామి

యస్యస్మృత్యా చ నామోక్త్యా – తపఃపూజా క్రియాదిషు
న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి – సద్యో వన్దే తమచ్యుతమ్!
యత్పూజితం మయా రామ! – పరిపూర్ణం తదస్తుతే

అనయా ధ్యానావాహనాది పూజయా
శ్రీ సీతారామ చంద్ర దేవతా సుప్రీతా సుప్రసన్నా వరదా భవతు- (అని అక్షితలు నీళ్ళు విడిచిపెట్టి-)

హరిః తత్సత్. సర్వం శ్రీ సీతారామచన్ద్రార్పణమస్తు

Menu
error: Content is protected !!