తులా రాశి ఫలితములు 2021-2022

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం లో తులా రాశి వారికి [Sri Plava Nama Samvatsara Tula Rasi Phalitalu 2021-2022] ఆదాయం – 02, వ్యయం – 08 :: రాజపూజ్యం – 01, అవమానం – 05 గా ఉన్నాయి. సాధారణంగా చిత్త 3, 4 పాదాలు (ర,రి), స్వాతి 1, 2, 3, 4 పాదాలు (రు, రె, రో,త), విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు (తి, తు, తే) వారు తులారాశి లోకి వస్తారు. శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర ఉగాది తులారాశి ఫలాలు [Tula Rasi Phalalu 2021] ఈ వీడియో లో వివరంగా గమనించగలరు.

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర రాశి ఫలితాలు 2021