దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

దుర్గాష్టమి పర్వదినం: దుర్గాష్టమి తిధి శక్తి స్వరూపమైన దుర్గాదేవికి ప్రీతికరమైనటువంటి రోజు. అయితే ప్రతి మాసము ఈ దుర్గాష్టమి పర్వదినము శుక్లపక్ష అష్టమి తిధి అనగా అమావాస్య నుంచి ఎనిమిదవ రోజు నాడు…
Durgashtami Vratam Vidhanam

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

చాలా తరాల నుంచి ఆంజనేయ స్వామి వారికి ప్రీతికరంగా ప్రాచుర్యంలో ఉన్న దండకమే శ్రీ ఆంజనేయ దండకం. ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు సాధించిన ఘనకార్యాలు, రక్షణ, అనుగ్రహము, సుగుణాలు,…
Sri Anjaneya Dandakam
Durgashtami Vratam Vidhanam

దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

No Comments
దుర్గాష్టమి పర్వదినం: దుర్గాష్టమి తిధి శక్తి స్వరూపమైన దుర్గాదేవికి ప్రీతికరమైనటువంటి రోజు. అయితే ప్రతి మాసము ఈ దుర్గాష్టమి పర్వదినము శుక్లపక్ష అష్టమి తిధి అనగా అమావాస్య నుంచి ఎనిమిదవ రోజు నాడు వస్తుంది. అయితే ప్రతి మాసం వచ్చే దుర్గాష్టమి…
Sri Anjaneya Dandakam

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

No Comments
చాలా తరాల నుంచి ఆంజనేయ స్వామి వారికి ప్రీతికరంగా ప్రాచుర్యంలో ఉన్న దండకమే శ్రీ ఆంజనేయ దండకం. ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు సాధించిన ఘనకార్యాలు, రక్షణ, అనుగ్రహము, సుగుణాలు, మహిమ, మొదలైనవి అన్ని కలగలిసిన దండకం ఈ…
Durgashtami Vratam Vidhanam

దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

దుర్గాష్టమి పర్వదినం: దుర్గాష్టమి తిధి శక్తి స్వరూపమైన దుర్గాదేవికి ప్రీతికరమైనటువంటి రోజు. అయితే ప్రతి మాసము ఈ దుర్గాష్టమి పర్వదినము శుక్లపక్ష అష్టమి తిధి అనగా అమావాస్య నుంచి ఎనిమిదవ రోజు నాడు వస్తుంది. అయితే ప్రతి మాసం వచ్చే దుర్గాష్టమి…
Sri Anjaneya Dandakam

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

చాలా తరాల నుంచి ఆంజనేయ స్వామి వారికి ప్రీతికరంగా ప్రాచుర్యంలో ఉన్న దండకమే శ్రీ ఆంజనేయ దండకం. ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు సాధించిన ఘనకార్యాలు, రక్షణ, అనుగ్రహము, సుగుణాలు, మహిమ, మొదలైనవి అన్ని కలగలిసిన దండకం ఈ…

దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

దుర్గాష్టమి పర్వదినం: దుర్గాష్టమి తిధి శక్తి స్వరూపమైన దుర్గాదేవికి ప్రీతికరమైనటువంటి రోజు. అయితే ప్రతి మాసము ఈ దుర్గాష్టమి పర్వదినము శుక్లపక్ష అష్టమి తిధి అనగా అమావాస్య నుంచి ఎనిమిదవ రోజు నాడు వస్తుంది. అయితే ప్రతి మాసం వచ్చే దుర్గాష్టమి…
Durgashtami Vratam Vidhanam

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

చాలా తరాల నుంచి ఆంజనేయ స్వామి వారికి ప్రీతికరంగా ప్రాచుర్యంలో ఉన్న దండకమే శ్రీ ఆంజనేయ దండకం. ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు సాధించిన ఘనకార్యాలు, రక్షణ, అనుగ్రహము, సుగుణాలు, మహిమ, మొదలైనవి అన్ని కలగలిసిన దండకం ఈ…
Sri Anjaneya Dandakam
Durgashtami Vratam Vidhanam
Puja VidhiPujas & Prominences

దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

దుర్గాష్టమి పర్వదినం: దుర్గాష్టమి తిధి శక్తి స్వరూపమైన దుర్గాదేవికి ప్రీతికరమైనటువంటి రోజు. అయితే ప్రతి మాసము ఈ దుర్గాష్టమి పర్వదినము శుక్లపక్ష అష్టమి తిధి అనగా అమావాస్య…
Sri Anjaneya Dandakam
Mantra SiddhiPuja Vidhi

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

చాలా తరాల నుంచి ఆంజనేయ స్వామి వారికి ప్రీతికరంగా ప్రాచుర్యంలో ఉన్న దండకమే శ్రీ ఆంజనేయ దండకం. ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు సాధించిన…
Hanuman Jayanti Festival at Tirupati
Pujas & Prominences

జూన్ నెలలో తిరుమలకు వెళ్ళే భక్తులకు అలర్ట్…

ఈ జూన్ నెలలో తిరుపతి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ సమాచారం మీ కోసమే ఈ సంవత్సరం జూన్ నెలలో కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన శ్రీ వేంకటేశ్వర…

దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

Durgashtami Vratam Vidhanam
దుర్గాష్టమి పర్వదినం: దుర్గాష్టమి తిధి శక్తి స్వరూపమైన దుర్గాదేవికి ప్రీతికరమైనటువంటి రోజు. అయితే ప్రతి మాసము ఈ దుర్గాష్టమి పర్వదినము శుక్లపక్ష అష్టమి తిధి అనగా అమావాస్య నుంచి ఎనిమిదవ రోజు నాడు వస్తుంది. అయితే ప్రతి మాసం వచ్చే దుర్గాష్టమి…

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

Sri Anjaneya Dandakam
చాలా తరాల నుంచి ఆంజనేయ స్వామి వారికి ప్రీతికరంగా ప్రాచుర్యంలో ఉన్న దండకమే శ్రీ ఆంజనేయ దండకం. ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు సాధించిన ఘనకార్యాలు, రక్షణ, అనుగ్రహము, సుగుణాలు, మహిమ, మొదలైనవి అన్ని కలగలిసిన దండకం ఈ…

దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

Durgashtami Vratam Vidhanam
దుర్గాష్టమి పర్వదినం: దుర్గాష్టమి తిధి శక్తి స్వరూపమైన దుర్గాదేవికి ప్రీతికరమైనటువంటి రోజు. అయితే ప్రతి మాసము ఈ దుర్గాష్టమి పర్వదినము శుక్లపక్ష అష్టమి తిధి అనగా అమావాస్య నుంచి ఎనిమిదవ రోజు నాడు వస్తుంది. అయితే ప్రతి మాసం వచ్చే దుర్గాష్టమి రోజులలో కెల్లా ఆశ్వయుజ మాసం లో వచ్చే శుక్లపక్ష అష్టమి అమ్మవారికి పరమ ప్రీతికరమైనటువంటి రోజు. దీనినే మహాష్టమీ లేదా మహా దుర్గాష్టమి అని కూడా పిలుస్తారు. …

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

Sri Anjaneya Dandakam
చాలా తరాల నుంచి ఆంజనేయ స్వామి వారికి ప్రీతికరంగా ప్రాచుర్యంలో ఉన్న దండకమే శ్రీ ఆంజనేయ దండకం. ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు సాధించిన ఘనకార్యాలు, రక్షణ, అనుగ్రహము, సుగుణాలు, మహిమ, మొదలైనవి అన్ని కలగలిసిన దండకం ఈ ఆంజనేయ దండకం. ఇందులో సంస్కృత పదాలతో పాటుగా తెలుగు పదాలు కూడా ఇమిడి ఉండడం ఒక గొప్ప విశేషం. సంస్కృత పదాల వల్ల వచ్చే శబ్దశక్తి మరియు…
Durgashtami Vratam Vidhanam

దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

దుర్గాష్టమి పర్వదినం: దుర్గాష్టమి తిధి శక్తి స్వరూపమైన దుర్గాదేవికి ప్రీతికరమైనటువంటి రోజు. అయితే ప్రతి మాసము ఈ దుర్గాష్టమి పర్వదినము శుక్లపక్ష అష్టమి తిధి అనగా అమావాస్య నుంచి ఎనిమిదవ రోజు నాడు వస్తుంది. అయితే ప్రతి మాసం వచ్చే దుర్గాష్టమి…
Sri Anjaneya Dandakam

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

చాలా తరాల నుంచి ఆంజనేయ స్వామి వారికి ప్రీతికరంగా ప్రాచుర్యంలో ఉన్న దండకమే శ్రీ ఆంజనేయ దండకం. ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు సాధించిన ఘనకార్యాలు, రక్షణ, అనుగ్రహము, సుగుణాలు, మహిమ, మొదలైనవి అన్ని కలగలిసిన దండకం ఈ…
Durgashtami Vratam Vidhanam

దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

దుర్గాష్టమి పర్వదినం: దుర్గాష్టమి తిధి శక్తి స్వరూపమైన దుర్గాదేవికి ప్రీతికరమైనటువంటి రోజు. అయితే ప్రతి మాసము ఈ దుర్గాష్టమి పర్వదినము శుక్లపక్ష అష్టమి తిధి అనగా అమావాస్య…
Sri Anjaneya Dandakam

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

చాలా తరాల నుంచి ఆంజనేయ స్వామి వారికి ప్రీతికరంగా ప్రాచుర్యంలో ఉన్న దండకమే శ్రీ ఆంజనేయ దండకం. ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు సాధించిన…
Durgashtami Vratam Vidhanam

దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

Sri Anjaneya Dandakam

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

Hanuman Jayanti Festival at Tirupati

జూన్ నెలలో తిరుమలకు వెళ్ళే భక్తులకు అలర్ట్…

Durgashtami Vratam Vidhanam

దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

Sri Anjaneya Dandakam

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

Hanuman Jayanti Festival at Tirupati

జూన్ నెలలో తిరుమలకు వెళ్ళే భక్తులకు అలర్ట్…

Durgashtami Vratam Vidhanam

దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

Sri Anjaneya Dandakam

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

Hanuman Jayanti Festival at Tirupati

జూన్ నెలలో తిరుమలకు వెళ్ళే భక్తులకు అలర్ట్…

Durgashtami Vratam Vidhanam

దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

Sri Anjaneya Dandakam

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

Hanuman Jayanti Festival at Tirupati

జూన్ నెలలో తిరుమలకు వెళ్ళే భక్తులకు అలర్ట్…

Durgashtami Vratam Vidhanam

దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

Sri Anjaneya Dandakam

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

Hanuman Jayanti Festival at Tirupati

జూన్ నెలలో తిరుమలకు వెళ్ళే భక్తులకు అలర్ట్…

Durgashtami Vratam Vidhanam

దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

Sri Anjaneya Dandakam

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

Hanuman Jayanti Festival at Tirupati

జూన్ నెలలో తిరుమలకు వెళ్ళే భక్తులకు అలర్ట్…

Durgashtami Vratam Vidhanam

దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

Sri Anjaneya Dandakam

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

Hanuman Jayanti Festival at Tirupati

జూన్ నెలలో తిరుమలకు వెళ్ళే భక్తులకు అలర్ట్…

Durgashtami Vratam Vidhanam

దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

Sri Anjaneya Dandakam

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

Hanuman Jayanti Festival at Tirupati

జూన్ నెలలో తిరుమలకు వెళ్ళే భక్తులకు అలర్ట్…

Durgashtami Vratam Vidhanam

దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

Sri Anjaneya Dandakam

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

Hanuman Jayanti Festival at Tirupati

జూన్ నెలలో తిరుమలకు వెళ్ళే భక్తులకు అలర్ట్…

Durgashtami Vratam Vidhanam

దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

Sri Anjaneya Dandakam

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

Hanuman Jayanti Festival at Tirupati

జూన్ నెలలో తిరుమలకు వెళ్ళే భక్తులకు అలర్ట్…

Durgashtami Vratam Vidhanam

దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

Sri Anjaneya Dandakam

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

Hanuman Jayanti Festival at Tirupati

జూన్ నెలలో తిరుమలకు వెళ్ళే భక్తులకు అలర్ట్…

Durgashtami Vratam Vidhanam

దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

Sri Anjaneya Dandakam

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

Hanuman Jayanti Festival at Tirupati

జూన్ నెలలో తిరుమలకు వెళ్ళే భక్తులకు అలర్ట్…

Durgashtami Vratam Vidhanam

దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

Sri Anjaneya Dandakam

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

Hanuman Jayanti Festival at Tirupati

జూన్ నెలలో తిరుమలకు వెళ్ళే భక్తులకు అలర్ట్…

Durgashtami Vratam Vidhanam

దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

Sri Anjaneya Dandakam

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

Hanuman Jayanti Festival at Tirupati

జూన్ నెలలో తిరుమలకు వెళ్ళే భక్తులకు అలర్ట్…

Durgashtami Vratam Vidhanam

దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

Sri Anjaneya Dandakam

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

Hanuman Jayanti Festival at Tirupati

జూన్ నెలలో తిరుమలకు వెళ్ళే భక్తులకు అలర్ట్…

Durgashtami Vratam Vidhanam

దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

Sri Anjaneya Dandakam

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

Hanuman Jayanti Festival at Tirupati

జూన్ నెలలో తిరుమలకు వెళ్ళే భక్తులకు అలర్ట్…

Durgashtami Vratam Vidhanam

దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

Sri Anjaneya Dandakam

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

Hanuman Jayanti Festival at Tirupati

జూన్ నెలలో తిరుమలకు వెళ్ళే భక్తులకు అలర్ట్…

Durgashtami Vratam Vidhanam

దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు

Sri Anjaneya Dandakam

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

Hanuman Jayanti Festival at Tirupati

జూన్ నెలలో తిరుమలకు వెళ్ళే భక్తులకు అలర్ట్…

Durgashtami Vratam Vidhanam
దుర్గాష్టమి వ్రతం ప్రాముఖ్యత – వ్రత విధానం, నియమాలు
Sri Anjaneya Dandakam
శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam
Hanuman Jayanti Festival at Tirupati
జూన్ నెలలో తిరుమలకు వెళ్ళే భక్తులకు అలర్ట్…
Reason to Close Samalkot Temple - Kumararama Bhimeswara Swamy Temple
మూతపడనున్న సామర్లకోట కుమారభీమారామం ఆలయం
Sri Anjaneya Puja Vidhanam - Hanuman Puja Vidhi
శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి అష్టోత్తర పూజ – హనుమాన్ వ్రత విధానం
Details about Hanuman Jayanthi
హనుమాన్ జయంతి – హనుమజ్జయంతి పండుగ పూర్తి వివరాలు
Vasavi Matha Story
వాసవిమాత ఆవిర్భావం, జన్మ వృత్తాంతం – వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి కధ
Vasavi Jayanthi - Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari
వాసవి జయంతి – వైశ్యుల ఆడపడుచు వాసవిమాత వైభవం
Simhachalam Temple Office Information
సింహాచలం అప్పన్న ఆలయం ఆఫీస్ సమాచారం
things to do on Akshaya Tritiya
అక్షయ తృతీయ రోజున మనకు పుణ్యమును అపార ఐశ్వర్యాన్ని తెచ్చిపెట్టే అసలైన పనులు ఇవే…
Enriched with the spiritual knowledge, punctual and too good to believe in today’s fabricated world.
Client-Priyanka Bose
Priyanka Bose
From Kolkata

Excellent service for hindu pooja. They provide a very professional services and we were very happy for the satyanarayan pooja that was done with their help. The Punditji was courteous, on time and made sure that all procedures were followed. The service delivery was top class and all prices transparent. Highly recommend their services.

Client- Saicharan Singh
Saicharan Singh
Manager Business Development, IndiaIdeas.com Limited
Felt very happy with these kind of services. We celebrate Namakaranam and Vratam at my home and Purohit did it very well.
Client_Shiva Ramakrishna Pratakota
Shiva Ramakrishna Pratakota
Technology Lead, Broadridge
format_quote
Enriched with the spiritual knowledge, punctual and too good to believe in today’s fabricated world.
Client-Priyanka Bose
Priyanka Bose
From Kolkata
format_quote

Excellent service for hindu pooja. They provide a very professional services and we were very happy for the satyanarayan pooja that was done with their help. The Punditji was courteous, on time and made sure that all procedures were followed. The service delivery was top class and all prices transparent. Highly recommend their services.

Client- Saicharan Singh
Saicharan Singh
Manager Business Development, IndiaIdeas.com Limited
format_quote
Felt very happy with these kind of services. We celebrate Namakaranam and Vratam at my home and Purohit did it very well.
Client_Shiva Ramakrishna Pratakota
Shiva Ramakrishna Pratakota
Technology Lead, Broadridge
format_quote
Enriched with the spiritual knowledge, punctual and too good to believe in today’s fabricated world.
Client-Priyanka Bose
Priyanka Bose
From Kolkata
format_quote

Excellent service for hindu pooja. They provide a very professional services and we were very happy for the satyanarayan pooja that was done with their help. The Punditji was courteous, on time and made sure that all procedures were followed. The service delivery was top class and all prices transparent. Highly recommend their services.

Client- Saicharan Singh
Saicharan Singh
Manager Business Development, IndiaIdeas.com Limited
format_quote
Felt very happy with these kind of services. We celebrate Namakaranam and Vratam at my home and Purohit did it very well.
Client_Shiva Ramakrishna Pratakota
Shiva Ramakrishna Pratakota
Technology Lead, Broadridge
Client-Priyanka Bose
Enriched with the spiritual knowledge, punctual and too good to believe in today’s fabricated world.
Priyanka Bose
From Kolkata
Client- Saicharan Singh

Excellent service for hindu pooja. They provide a very professional services and we were very happy for the satyanarayan pooja that was done with their help. The Punditji was courteous, on time and made sure that all procedures were followed. The service delivery was top class and all prices transparent. Highly recommend their services.

Saicharan Singh
Manager Business Development, IndiaIdeas.com Limited
Client_Shiva Ramakrishna Pratakota
Felt very happy with these kind of services. We celebrate Namakaranam and Vratam at my home and Purohit did it very well.
Shiva Ramakrishna Pratakota
Technology Lead, Broadridge
Enriched with the spiritual knowledge, punctual and too good to believe in today’s fabricated world.
Client-Priyanka Bose
Priyanka Bose
From Kolkata

Excellent service for hindu pooja. They provide a very professional services and we were very happy for the satyanarayan pooja that was done with their help. The Punditji was courteous, on time and made sure that all procedures were followed. The service delivery was top class and all prices transparent. Highly recommend their services.

Client- Saicharan Singh
Saicharan Singh
Manager Business Development, IndiaIdeas.com Limited
Felt very happy with these kind of services. We celebrate Namakaranam and Vratam at my home and Purohit did it very well.
Client_Shiva Ramakrishna Pratakota
Shiva Ramakrishna Pratakota
Technology Lead, Broadridge
Enriched with the spiritual knowledge, punctual and too good to believe in today’s fabricated world.
Client-Priyanka Bose
Priyanka Bose
From Kolkata

Excellent service for hindu pooja. They provide a very professional services and we were very happy for the satyanarayan pooja that was done with their help. The Punditji was courteous, on time and made sure that all procedures were followed. The service delivery was top class and all prices transparent. Highly recommend their services.

Client- Saicharan Singh
Saicharan Singh
Manager Business Development, IndiaIdeas.com Limited
Felt very happy with these kind of services. We celebrate Namakaranam and Vratam at my home and Purohit did it very well.
Client_Shiva Ramakrishna Pratakota
Shiva Ramakrishna Pratakota
Technology Lead, Broadridge