మీరు ఒకరికి కుమారుడా? లేదా మీకు ఒక పుత్రుడున్నాడా?

మీరు ఒకరికి కుమారుడా? లేదా మీకు ఒక పుత్రుడున్నాడా?

Loading

మీరు ఒకరికి కుమారుడా? లేదా మీకు ఒక పుత్రుడున్నాడా?

మీరు ప్రతి రోజు మా WhatsApp channel  ద్వారా సమాచారం పొందాలి అనుకుంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

  1. మీరు ఒకరికి కుమారుడా?లేదా మీకు ఒక పుత్రుడున్నాడా?
  2. ఈ భూమిపై వారసులుగా పుత్రులు ఎందుకు జన్మిస్తారో తెలుసా?
  3. అసలు పుత్రులుగా మనము ఎవరికి జన్మనిస్తాము?

పుత్రులు ఏడు రకాలుగా జన్మిస్తారు

  • తాను పూర్వజన్మనందు బాకీపడిన అప్పును (ఋణాన్ని) చెల్లించుటకు పుత్రుడుగా జన్మిస్తాడు.
  • పూర్వజన్మలో తనకొకడు అపకారం చేసాడు, దానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోలేదు. ఈ జన్మలో ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి అపకారం చేసినవాడికి పుత్రునిగా జన్మిస్తాడు.
  • పూర్వజన్మలోని శత్రుత్వం తీర్చుకోవడానికి ఈ జన్మలో పుత్రునిగా జన్మిస్తాడు.
  • పూర్వజన్మలో తన సొమ్మును దాచమని ఒక వ్యక్తికి ఇచ్చి, అది తీసుకోకుండానే మరణించినవాడు, తాను దాచిన సొమ్మును తిరిగి తీసుకోవడానికి ఆ ఇంట్లో పుత్రుడుగా జన్మిస్తాడు.
  • పూర్వజన్మలో తాను ఏ వ్యక్తి నుండి ఉపకారం పొందుతాడో, ఆ ఉపకారానికి బదులుగా ఉపకారం చేయుటకు పుత్రుడుగా జన్మస్తాడు.
  • పూర్వజన్మలో తాను అనుభవించిన సేవ-సుఖములకు బదులు తీర్చడానికి పుత్రుడిగా జన్మించి తల్లిదండ్రులకు సేవ చేస్తాడు.
  • ఏమీ అపేక్షించనివాడు కుడా పుత్రునిగా జన్మించి, తన విధులను తీరుస్తాడు.

ఇలా పుత్రులుగా జన్మించినవారు కర్మానుసారముగా తమ పనులు పూర్తికాగానే మరణిస్తారు లేదా దీర్ఘకాలం జీవించి ఉపకారం చేయడమో, ప్రతీకారం తీర్చుకోవడమో చేస్తారు. కేవలం పుత్రులే కాదు, భార్య -భర్త -సొదరుడు -పనిమనిషి -ఆవు మొ.న పశువులు కూడా కర్మ ఋణం తీర్చుకోవడానికి మనతో ఉంటారు. అంతే కాదు వీరు పున్నామనరకం నుంచి రక్షించడానికి కూడా జన్మించెదరు. ఋణము తీరగానే వదిలి వెళ్లడమో, పరలోకానికి చేరడమో జరుగుతుంది.

ఏ సమయంలో యే దైవమును పూజిస్తే త్వరిత ఫలితం కలుగును??
చతుర్వేదములు – వివరణ

Related Posts

No results found.