సంతాన గోపాల స్తోత్రం – Santana Gopala Stotram

సంతాన గోపాల స్తోత్రం – Santana Gopala Stotram

చక్కటి సంతానం కోరుకుని వంశాభివృద్ధిని ఆశించేవారు సంతానం కోరుకునే వారు సంతాన గోపాల స్తోత్రం పారాయణ చేయడం సర్వత్రా శుభమును చేకూర్చును.

Santana Gopala Stotram

శ్రీశం కమలపత్రాక్షం దేవకీనన్దనం హరిమ్ |
సుతసంప్రాప్తయే కృష్ణం నమామి మధుసూదనమ్ || ౧ ||

నమామ్యహం వాసుదేవం సుతసంప్రాప్తయే హరిమ్ |
యశోదాఙ్కగతం బాలం గోపాలం నన్దనన్దనమ్ || ౨ ||

అస్మాకం పుత్రలాభాయ గోవిన్దం మునివన్దితమ్ |
నమామ్యహం వాసుదేవం దేవకీనన్దనం సదా || ౩ ||

గోపాలం డింభకం వన్దే కమలాపతిమచ్యుతమ్ |
పుత్రసంప్రాప్తయే కృష్ణం నమామి యదుపుఙ్గవమ్ || ౪ ||

పుత్రకామేష్టిఫలదం కఞ్జాక్షం కమలాపతిమ్ |
దేవకీనన్దనం వన్దే సుతసమ్ప్రాప్తయే మమ || ౫ ||

పద్మాపతే పద్మనేత్ర పద్మనాభ జనార్దన |
దేహి మే తనయం శ్రీశ వాసుదేవ జగత్పతే || ౬ ||

యశోదాఙ్కగతం బాలం గోవిన్దం మునివన్దితమ్ |
అస్మాకం పుత్ర లాభాయ నమామి శ్రీశమచ్యుతమ్ || ౭ ||

శ్రీపతే దేవదేవేశ దీనార్తిర్హరణాచ్యుత |
గోవిన్ద మే సుతం దేహి నమామి త్వాం జనార్దన || ౮ ||

భక్తకామద గోవిన్ద భక్తరక్ష శుభప్రద |
దేహి మే తనయం కృష్ణ రుక్మిణీవల్లభ ప్రభో || ౯ ||

రుక్మిణీనాథ సర్వేశ దేహి మే తనయం సదా |
భక్తమన్దార పద్మాక్ష త్వామహం శరణం గతః || ౧౦ ||

దేవకీసుత గోవిన్ద వాసుదేవ జగత్పతే |
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || ౧౧ ||

వాసుదేవ జగద్వన్ద్య శ్రీపతే పురుషోత్తమ |
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || ౧౨ ||

కఞ్జాక్ష కమలానాథ పరకారుణికోత్తమ |
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || ౧౩ ||

లక్ష్మీపతే పద్మనాభ ముకున్ద మునివన్దిత |
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || ౧౪ ||

కార్యకారణరూపాయ వాసుదేవాయ తే సదా |
నమామి పుత్రలాభార్థం సుఖదాయ బుధాయ తే || ౧౫ ||

రాజీవనేత్ర శ్రీరామ రావణారే హరే కవే |
తుభ్యం నమామి దేవేశ తనయం దేహి మే హరే || ౧౬ ||

అస్మాకం పుత్రలాభాయ భజామి త్వాం జగత్పతే |
దేహి మే తనయం కృష్ణ వాసుదేవ రమాపతే || ౧౭ ||

శ్రీమానినీమానచోర గోపీవస్త్రాపహారక |
దేహి మే తనయం కృష్ణ వాసుదేవ జగత్పతే || ౧౮ ||

అస్మాకం పుత్రసంప్రాప్తిం కురుష్వ యదునన్దన |
రమాపతే వాసుదేవ ముకున్ద మునివన్దిత || ౧౯ ||

వాసుదేవ సుతం దేహి తనయం దేహి మాధవ |
పుత్రం మే దేహి శ్రీకృష్ణ వత్సం దేహి మహాప్రభో || ౨౦ ||

డింభకం దేహి శ్రీకృష్ణ ఆత్మజం దేహి రాఘవ |
భక్తమన్దార మే దేహి తనయం నన్దనన్దన || ౨౧ ||

నన్దనం దేహి మే కృష్ణ వాసుదేవ జగత్పతే |
కమలానాథ గోవిన్ద ముకున్ద మునివన్దిత || ౨౨ ||

అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ |
సుతం దేహి శ్రియం దేహి శ్రియం పుత్రం ప్రదేహి మే || ౨౩ ||

యశోదాస్తన్యపానజ్ఞం పిబన్తం యదునన్దనం |
వన్దేఽహం పుత్రలాభార్థం కపిలాక్షం హరిం సదా || ౨౪ ||

నన్దనన్దన దేవేశ నన్దనం దేహి మే ప్రభో |
రమాపతే వాసుదేవ శ్రియం పుత్రం జగత్పతే || ౨౫ ||

పుత్రం శ్రియం శ్రియం పుత్రం పుత్రం మే దేహి మాధవ |
అస్మాకం దీనవాక్యస్య అవధారయ శ్రీపతే || ౨౬ ||

గోపాల డింభ గోవిన్ద వాసుదేవ రమాపతే |
అస్మాకం డింభకం దేహి శ్రియం దేహి జగత్పతే || ౨౭ ||

మద్వాఞ్ఛితఫలం దేహి దేవకీనన్దనాచ్యుత |
మమ పుత్రార్థితం ధన్యం కురుష్వ యదునన్దన || ౨౮ ||

యాచేఽహం త్వాం శ్రియం పుత్రం దేహి మే పుత్రసంపదమ్ |
భక్తచిన్తామణే రామ కల్పవృక్ష మహాప్రభో || ౨౯ ||

ఆత్మజం నన్దనం పుత్రం కుమారం డింభకం సుతమ్ |
అర్భకం తనయం దేహి సదా మే రఘునన్దన || ౩౦ ||

వన్దే సన్తానగోపాలం మాధవం భక్తకామదమ్ |
అస్మాకం పుత్రసంప్రాప్త్యై సదా గోవిన్దమచ్యుతమ్ || ౩౧ ||

ఓంకారయుక్తం గోపాలం శ్రీయుక్తం యదునన్దనమ్ |
క్లీంయుక్తం దేవకీపుత్రం నమామి యదునాయకమ్ || ౩౨ ||

వాసుదేవ ముకున్దేశ గోవిన్ద మాధవాచ్యుత |
దేహి మే తనయం కృష్ణ రమానాథ మహాప్రభో || ౩౩ ||

రాజీవనేత్ర గోవిన్ద కపిలాక్ష హరే ప్రభో |
సమస్తకామ్యవరద దేహి మే తనయం సదా || ౩౪ ||

అబ్జపద్మనిభ పద్మవృన్దరూప జగత్పతే |
దేహి మే వరసత్పుత్రం రమానాయక మాధవ || ౩౫ || (రూపనాయక)

నన్దపాల ధరాపాల గోవిన్ద యదునన్దన |
దేహి మే తనయం కృష్ణ రుక్మిణీవల్లభ ప్రభో || ౩౬ ||

దాసమన్దార గోవిన్ద ముకున్ద మాధవాచ్యుత |
గోపాల పుణ్డరీకాక్ష దేహి మే తనయం శ్రియమ్ || ౩౭ ||

యదునాయక పద్మేశ నన్దగోపవధూసుత |
దేహి మే తనయం కృష్ణ శ్రీధర ప్రాణనాయక || ౩౮ ||

అస్మాకం వాఞ్ఛితం దేహి దేహి పుత్రం రమాపతే |
భగవన్ కృష్ణ సర్వేశ వాసుదేవ జగత్పతే || ౩౯ ||

రమాహృదయసంభార సత్యభామామనఃప్రియ |
దేహి మే తనయం కృష్ణ రుక్మిణీవల్లభ ప్రభో || ౪౦ ||

చన్ద్రసూర్యాక్ష గోవిన్ద పుణ్డరీకాక్ష మాధవ |
అస్మాకం భాగ్యసత్పుత్రం దేహి దేవ జగత్పతే || ౪౧ ||

కారుణ్యరూప పద్మాక్ష పద్మనాభసమర్చిత |
దేహి మే తనయం కృష్ణ దేవకీనన్దనన్దన || ౪౨ ||

దేవకీసుత శ్రీనాథ వాసుదేవ జగత్పతే |
సమస్తకామఫలద దేహి మే తనయం సదా || ౪౩ ||

భక్తమన్దార గంభీర శఙ్కరాచ్యుత మాధవ |
దేహి మే తనయం గోపబాలవత్సల శ్రీపతే || ౪౪ ||

శ్రీపతే వాసుదేవేశ దేవకీప్రియనన్దన |
భక్తమన్దార మే దేహి తనయం జగతాం ప్రభో || ౪౫ ||

జగన్నాథ రమానాథ భూమినాథ దయానిధే |
వాసుదేవేశ సర్వేశ దేహి మే తనయం ప్రభో || ౪౬ ||

శ్రీనాథ కమలపత్రాక్ష వాసుదేవ జగత్పతే |
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || ౪౭ ||

దాసమన్దార గోవిన్ద భక్తచిన్తామణే ప్రభో |
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || ౪౮ ||

గోవిన్ద పుణ్డరీకాక్ష రమానాథ మహాప్రభో |
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || ౪౯ ||

శ్రీనాథ కమలపత్రాక్ష గోవిన్ద మధుసూదన |
మత్పుత్రఫలసిద్ధ్యర్థం భజామి త్వాం జనార్దన || ౫౦ ||

స్తన్యం పిబన్తం జననీముఖాంబుజం
విలోక్య మన్దస్మితముజ్జ్వలాఙ్గమ్ |
స్పృశన్తమన్యస్తనమఙ్గులీభిః
వన్దే యశోదాఙ్కగతం ముకున్దమ్ || ౫౧ ||

యాచేఽహం పుత్రసన్తానం భవన్తం పద్మలోచన |
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || ౫౨ ||

అస్మాకం పుత్రసమ్పత్తేశ్చిన్తయామి జగత్పతే |
శీఘ్రం మే దేహి దాతవ్యం భవతా మునివన్దిత || ౫౩ ||

వాసుదేవ జగన్నాథ శ్రీపతే పురుషోత్తమ |
కురు మాం పుత్రదత్తం చ కృష్ణ దేవేన్ద్రపూజిత || ౫౪ ||

కురు మాం పుత్రదత్తం చ యశోదాప్రియనన్దన |
మహ్యం చ పుత్రసన్తానం దాతవ్యం భవతా హరే || ౫౫ ||

వాసుదేవ జగన్నాథ గోవిన్ద దేవకీసుత |
దేహి మే తనయం రామ కౌసల్యాప్రియనన్దన || ౫౬ ||

పద్మపత్రాక్ష గోవిన్ద విష్ణో వామన మాధవ |
దేహి మే తనయం సీతాప్రాణనాయక రాఘవ || ౫౭ ||

కఞ్జాక్ష కృష్ణ దేవేన్ద్రమణ్డిత మునివన్దిత |
లక్ష్మణాగ్రజ శ్రీరామ దేహి మే తనయం సదా || ౫౮ ||

దేహి మే తనయం రామ దశరథప్రియనన్దన |
సీతానాయక కఞ్జాక్ష ముచుకున్దవరప్రద || ౫౯ ||

విభీషణస్య యా లఙ్కా ప్రదత్తా భవతా పురా |
అస్మాకం తత్ప్రకారేణ తనయం దేహి మాధవ || ౬౦ ||

భవదీయపదాంభోజే చిన్తయామి నిరన్తరమ్ |
దేహి మే తనయం సీతాప్రాణవల్లభ రాఘవ || ౬౧ ||

రామ మత్కామ్యవరద పుత్రోత్పత్తిఫలప్రద |
దేహి మే తనయం శ్రీశ కమలాసనవన్దిత || ౬౨ ||

రామ రాఘవ సీతేశ లక్ష్మణానుజ దేహి మే |
భాగ్యవత్పుత్రసన్తానం దశరథాత్మజ శ్రీపతే || ౬౩ ||

దేవకీగర్భసఞ్జాత యశోదాప్రియనన్దన |
దేహి మే తనయం రామ కృష్ణ గోపాల మాధవ || ౬౪ ||

కృష్ణ మాధవ గోవిన్ద వామనాచ్యుత శఙ్కర |
దేహి మే తనయం శ్రీశ గోపబాలకనాయక || ౬౫ ||

గోపబాల మహాధన్య గోవిన్దాచ్యుత మాధవ |
దేహి మే తనయం కృష్ణ వాసుదేవ జగత్పతే || ౬౬ ||

దిశతు దిశతు పుత్రం దేవకీనన్దనోఽయం
దిశతు దిశతు శీఘ్రం భాగ్యవత్పుత్రలాభమ్ |
దిశతు దిశతు శ్రీశో రాఘవో రామచన్ద్రో
దిశతు దిశతు పుత్రం వంశవిస్తారహేతోః || ౬౭ ||

దీయతాం వాసుదేవేన తనయోమత్ప్రియః సుతః |
కుమారో నన్దనః సీతానాయకేన సదా మమ || ౬౮ ||

రామ రాఘవ గోవిన్ద దేవకీసుత మాధవ |
దేహి మే తనయం శ్రీశ గోపబాలకనాయక || ౬౯ ||

వంశవిస్తారకం పుత్రం దేహి మే మధుసూదన |
సుతం దేహి సుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః || ౭౦ ||

మమాభీష్టసుతం దేహి కంసారే మాధవాచ్యుత |
సుతం దేహి సుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః || ౭౧ ||

చన్ద్రార్కకల్పపర్యన్తం తనయం దేహి మాధవ |
సుతం దేహి సుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః || ౭౨ ||

విద్యావన్తం బుద్ధిమన్తం శ్రీమన్తం తనయం సదా |
దేహి మే తనయం కృష్ణ దేవకీనన్దన ప్రభో || ౭౩ ||

నమామి త్వాం పద్మనేత్ర సుతలాభాయ కామదమ్ |
ముకున్దం పుణ్డరీకాక్షం గోవిన్దం మధుసూదనమ్ || ౭౪ ||

భగవన్ కృష్ణ గోవిన్ద సర్వకామఫలప్రద |
దేహి మే తనయం స్వామిన్ త్వామహం శరణం గతః || ౭౫ ||

స్వామిన్ త్వం భగవన్ రామ కృష్ణ మాధవ కామద |
దేహి మే తనయం నిత్యం త్వామహం శరణం గతః || ౭౬ ||

తనయం దేహి గోవిన్ద కఞ్జాక్ష కమలాపతే |
సుతం దేహి సుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః || ౭౭ ||

పద్మాపతే పద్మనేత్ర ప్రద్యుమ్నజనక ప్రభో |
సుతం దేహి సుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః || ౭౮ ||

శఙ్ఖచక్రగదాఖడ్గశార్ఙ్గపాణే రమాపతే |
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || ౭౯ ||

నారాయణ రమానాథ రాజీవపత్రలోచన |
సుతం మే దేహి దేవేశ పద్మపద్మానువన్దిత || ౮౦ ||

రామ మాధవ గోవిన్ద దేవకీవరనన్దన |
రుక్మిణీనాథ సర్వేశ నారదాదిసురార్చిత || ౮౧ ||

దేవకీసుత గోవిన్ద వాసుదేవ జగత్పతే |
దేహి మే తనయం శ్రీశ గోపబాలకనాయక || ౮౨ ||

మునివన్దిత గోవిన్ద రుక్మిణీవల్లభ ప్రభో |
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || ౮౩ ||

గోపికార్జితపఙ్కేజమరన్దాసక్తమానస |
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || ౮౪ ||

రమాహృదయపఙ్కేజలోల మాధవ కామద |
మమాభీష్టసుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః || ౮౫ ||

వాసుదేవ రమానాథ దాసానాం మఙ్గలప్రద |
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || ౮౬ ||

కల్యాణప్రద గోవిన్ద మురారే మునివన్దిత |
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || ౮౭ ||

పుత్రప్రద ముకున్దేశ రుక్మిణీవల్లభ ప్రభో |
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || ౮౮ ||

పుణ్డరీకాక్ష గోవిన్ద వాసుదేవ జగత్పతే |
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || ౮౯ ||

దయానిధే వాసుదేవ ముకున్ద మునివన్దిత |
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || ౯౦ ||

పుత్రసమ్పత్ప్రదాతారం గోవిన్దం దేవపూజితమ్ |
వన్దామహే సదా కృష్ణం పుత్రలాభప్రదాయినమ్ || ౯౧ ||

కారుణ్యనిధయే గోపీవల్లభాయ మురారయే |
నమస్తే పుత్రలాభార్థం దేహి మే తనయం విభో || ౯౨ ||

నమస్తస్మై రమేశాయ రుక్మిణీవల్లభాయ తే |
దేహి మే తనయం శ్రీశ గోపబాలకనాయక || ౯౩ ||

నమస్తే వాసుదేవాయ నిత్యశ్రీకాముకాయ చ |
పుత్రదాయ చ సర్పేన్ద్రశాయినే రఙ్గశాయినే || ౯౪ ||

రఙ్గశాయిన్ రమానాథ మఙ్గలప్రద మాధవ |
దేహి మే తనయం శ్రీశ గోపబాలకనాయక || ౯౫ ||

దాసస్య మే సుతం దేహి దీనమన్దార రాఘవ |
సుతం దేహి సుతం దేహి పుత్రం దేహి రమాపతే || ౯౬ ||

యశోదాతనయాభీష్టపుత్రదానరతః సదా |
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || ౯౭ ||

మదిష్టదేవ గోవిన్ద వాసుదేవ జనార్దన |
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || ౯౮ ||

నీతిమాన్ ధనవాన్ పుత్రో విద్యావాంశ్చ ప్రజాపతే |
భగవంస్త్వత్కృపాయాశ్చ వాసుదేవేన్ద్రపూజిత || ౯౯ ||

యః పఠేత్ పుత్రశతకం సోఽపి సత్పుత్రవాన్ భవేత్ |
శ్రీవాసుదేవకథితం స్తోత్రరత్నం సుఖాయ చ || ౧౦౦ ||

జపకాలే పఠేన్నిత్యం పుత్రలాభం ధనం శ్రియమ్ |
ఐశ్వర్యం రాజసమ్మానం సద్యో యాతి న సంశయః || ౧౦౧ ||

pooja room, pregnancy, women
శ్రీ సూర్య స్తోత్రము – Surya Stotram
శ్రీ గర్భరక్షా స్తోత్రం / శ్రీ గర్భ రక్షాంబికా స్తోత్రం

Related Posts