భీష్మాష్టమి – భీష్మ తర్పణ విధానం

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Devotional Facts
  4. chevron_right
  5. భీష్మాష్టమి – భీష్మ తర్పణ విధానం

భీష్మాష్టమి – భీష్మ తర్పణ విధానం

Please submit the below form to get the Puja Vidhanam.

వైయాఘ్రపద్య గోత్రాయ సాంకృత్యప్రవరాయచ |
గంగాపుత్రాయ భీష్మాయ ఆజన్మ బ్రహ్మచారిణే ||

భీషశ్శాంతనవో వీర స్సత్యవాదీ జితేంద్రియః |
ఆభిరర్బివాప్నోటు పుత్రపౌత్రో చితాం క్రియమ్ ||

వసూనామవతారాయ శంతనోరాత్మజయచ |
ఆర్ఘ్యం దదామి భీష్మాయ ఆ బాల్య బ్రహ్మచారిణే ||

అష్టవసువులకు ఎకావతారమగు శంతను పుత్రుడైన భీష్మునకు ఆర్ఘ్యం యిచ్చుచున్నాను‘ అని అర్థం.
శాస్త్రం ప్రకారం తండ్రి లేనివారే తర్పణాలు యివ్వడానికి అర్హులు. కానీ, భీష్మునికి తర్పణాలు యిచ్చే విషయంలో తండ్రి జీవించివున్నా వారు కూడా తర్పణాలు యివ్వవచ్చునని ఋషులు సమ్మతించారు. అయితే జీవత్సతృకులు తర్పణాలు యిచ్చేటప్పుడు యజ్ఞోపవీతాన్ని అపసవ్యంగా వేసుకోకుండా కుడిచేతి బొటనవ్రేలికి చుట్టుకుని తర్పణాలు యివ్వాలి. బీష్మునికి తర్పణాలు యిస్తే బహుపుణ్యప్రదమని, అనేక జన్మల పాపాలు నశిస్తాయని శాస్త్ర ప్రమాణం. అంతేకాదు … ‘సంతానం లేని దంపతులు ‘భీష్మాష్టమినాడు’ కానీ ‘భీష్మఏకాదశి’ నాడు గానీ, భీష్మునికి శ్రాద్ధము (తద్దినం) పెడితే వారికి సత్ సంతానం కలుగుతుందని శాస్త్ర ప్రమాణం.

Please submit the below form to get the Puja Vidhanam.

, , , , , , , ,
భీష్మ ఏకాదశి – భీష్మ చరితం | భీష్ముని ధర్మనిరతి
రథసప్తమి వ్రత విధానం | శ్రీ సూర్య నారాయణ స్వామి అష్టోత్తర పూజ

Related Posts