శ్రీ సూర్య స్తోత్రము – Surya Stotram

శ్రీ సూర్య స్తోత్రము – Surya Stotram

Loading

Surya Stotram

శ్రీ సూర్య స్తోత్రము – Surya Stotram

మీరు ప్రతి రోజు మా WhatsApp channel  ద్వారా సమాచారం పొందాలి అనుకుంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

సూర్య భగవానుడిని ఆరాధిస్తూ పండితులు ప్రత్యేకంగా ఒక స్తోత్రాన్ని భావితరాలకు అందించారు. ఆ స్తోత్రాన్ని చెప్తూ సూర్యదేవున్ని ఆరాధిస్తే.. పూజిస్తే వారిని అన్నీ శుభాలే జరుగుతాయి. ఉదయాన్నే కొందరికి సూర్య నమస్కారం చేయడం అలవాటు. అలాంటి వారు సూర్యడిని దర్శించి నమస్కరించే సమయంలో ఈ స్తోత్రాన్ని స్మరిస్తే సూర్యదేవుని ఆశిస్సులు మీకు ఎళ్లేవళలా ఉంటాయి.

జటిల వ్యాధినివారణ, దీర్ఘ కాలిక రుగ్మత నివారణ మరియు వంశవృద్ధి కొరకు శ్రీ సూర్య స్తోత్రము చక్కటి ఫలితమును ఇచ్చును.

ధ్యానం:

ధ్యాయేత్సూర్యమనంతకోటికిరణం తేజోమయం భాస్కరం |
భక్తానామభయప్రదం దినకరం జ్యోతిర్మయం శంకరమ్ ||
ఆదిత్యం జగదీశమచ్యుతమజం త్రైలోక్యచూడామణిం |
భక్తాభీష్టవరప్రదం దినమణిం మార్తాండమాద్యం శుభమ్ || ౧ ||

కాలాత్మా సర్వభూతాత్మా వేదాత్మా విశ్వతోముఖః |
జన్మమృత్యుజరావ్యాధిసంసారభయనాశనః || ౨ ||

బ్రహ్మస్వరూప ఉదయే మధ్యాహ్నే తు మహేశ్వరః |
అస్తకాలే స్వయం విష్ణుః త్రయీమూర్తిర్దివాకరః || ౩ ||

ఏకచక్రరథో యస్య దివ్యః కనకభూషితః |
సోఽయం భవతు నః ప్రీతః పద్మహస్తో దివాకరః || ౪ ||

పద్మహస్తః పరంజ్యోతిః పరేశాయ నమో నమః |
అండయోనే మహాసాక్షిన్ ఆదిత్యాయ నమో నమః || ౫ ||

కమలాసన దేవేశ భానుమూర్తే నమో నమః |
ధర్మమూర్తే దయామూర్తే తత్త్వమూర్తే నమో నమః || ౬ ||

సకలేశాయ సూర్యాయ ఛాయేశాయ నమో నమః |
క్షయాపస్మారగుల్మాదిదుర్ధోషవ్యాధినాశనం || ౭ ||

సర్వజ్వరహరం చైవ కుక్షిరోగనివారణం |
ఏతత్ స్తోత్రం శివ ప్రోక్తం సర్వసిద్ధికరం పరమ్ || ౮ ||
సర్వసంపత్కరం చైవ సర్వాభీష్టప్రదాయకమ్ || ౯ ||

pooja room, surya bhagavan, surya jayanti
మకరవిళక్కు ప్రాముఖ్యత
మకర సంక్రాంతి – సంక్రాంతి నాడు చేయవలసిన పనులు

Related Posts