సింహ రాశి ఫలితములు 2021-2022

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం లో సింహ రాశి వారికి [Sri Plava Nama Samvatsara Simha Rasi Phalitalu 2021-2022] ఆదాయం – 02, వ్యయం – 14 :: రాజపూజ్యం – 02, అవమానం – 02 గా ఉన్నాయి. సాధారణంగా మఖ 4 పాదాలు (మ, మి, ము, మే), పుబ్బ 4 పాదాలు (మో, ట, టి, టు), ఉత్తర 1వ పాదం (టె) వారు సింహరాశి లోకి వస్తారు. శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర ఉగాది సింహరాశి ఫలాలు [Simha Rasi Phalalu 2021] ఈ వీడియో లో వివరంగా గమనించగలరు.

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర రాశి ఫలితాలు 2021