దశరాలలో దుర్గాష్టమి రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Pujas & Prominences
  4. chevron_right
  5. దశరాలలో దుర్గాష్టమి రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం

దశరాలలో దుర్గాష్టమి రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం

దశరాలలో దుర్గాష్టమి రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం – Navratri Durgashtami Puja Information

Navratri Durgashtami Puja Information: Navaratri is a Hindu festival that spans nine nights (and ten days) which observed in the lunar month of Ashvin. Goddess Durga Devi Fought against demon Mahishasura and won in this battle and it is celebrated as Dussehra (Vijaya Dashami, Dashin, Navarathri & Dussehra).

Using this Video you can find the Durgashtami Day Puja Information about Devi Navratri like Alankaram, Naivedyam, Puja Procedure, Slokas & Stotras which is to be read and many more.

దశరాలలో దుర్గాష్టమి రోజు విశేషాలు…
1. అమ్మవారి పూజావిధానం
2. అమ్మవారి అలంకారం, నైవేద్యం
3. చదవవలసిన శ్లోకాలు, స్తోత్రాలు, అష్టోత్తరాలు
4. అమ్మవారి అవతార విశేషం తదితర విషయాలు!

, , , , , , , , , , , ,
దేవి నవరాత్రులలో మహర్నవమి రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం
దేవి నవరాత్రులలో ఏడవ రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం

Related Posts