శ్రీరామనవమి | సీతారాముల వంశ వైభవం | కళ్యాణ ప్రవర

శ్రీరామనవమి | సీతారాముల వంశ వైభవం | కళ్యాణ ప్రవర

రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే!
రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః!!

శ్రీరాముడు జన్మించిన పవిత్ర దినముగా శ్రీ రామనవమి పండుగను జరుపుకొంటాము. ఈ సంవత్సరము 30 వ తేదీ మార్చి గురువారం శ్రీరామనవమి పండుగ.

శ్రీ మహా విష్ణువు యొక్క ఏడవ అవతారం గా భూమి మీద సంచరించి, మానవతా విలువలను తెలిపిన మహోన్నతమైన వ్యక్తి శ్రీరాముడు. ధర్మమునకు మూర్తీభవించిన నిదర్శనం శ్రీరాముడు. ఈ రోజున రామకళ్యాణం చేయుట వలన అనంత పుణ్యఫలితం లభించును. రామునిని పూజించినంతమాత్రాన ధైర్యము, విజయము లభించును. రామ నామమును జపించినా, రామకధను వినినా, సీతారామ కళ్యానం తిలకించి పానకమును తీసుకొనినా , సీతారాముని అనుగ్రహం తప్పక కలుగును.

శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణోత్సవం సందర్భంగా ఇరువురి వంశ వృత్తాంతం తెలుసుకొందామా???

రఘువంశ వర్ణన (దశరథ మహారాజు పూర్వీకులు):

 • చతుర్ముఖ బ్రహ్మ
 • మరీచి
 • కశ్యపుడు
 • సూర్యుడు
 • మనువు
 • ఇక్ష్వాకుడు
 • కుక్షి
 • వికుక్షి
 • భానుడు
 • అనరంయుడు
 • పృథుడు
 • త్రిశంకువు
 • దుందుమారుడు
 • మాంధాత
 • సుసంధి కి ఇద్ధరు ధృవసంధి, ప్రసేనజిత్‌
 • ధృవసంధి
 • భరతుడు
 • అశితుడు
 • సగరుడు
 • అసమంజసుడు
 • అంశుమంతుడు
 • దిలీపుడు
 • భగీరతుడు
 • కకుత్సుడు
 • రఘువు
 • ప్రవృద్ధుడు
 • శంఖనుడు
 • సుదర్శనుడు
 • అగ్నివర్ణుడు
 • శీఘ్రకుడు
 • మరువు
 • ప్రశిశృకుడు
 • అంబరీశుడు
 • నహుశుడు
 • యయాతి
 • నాభాగుడు
 • అజుడు
 • దశరథుడు
 • రామ, లక్ష్మణ, భరత, శతృఘ్నులు.

జనక వంశ వర్ణన (జనక మహారాజు పూర్వీకులు):

 • నిమి చక్రవర్తి
 • మిథి
 • ఉదావసువు
 • నందివర్దనుడు
 • సుకేతువు
 • దేవరాతుడు
 • బృహధ్రతుడు కి ఇద్ధరు శూరుడు, మహావీరుడు.
 • మహావీరుడు
 • సుదృతి
 • దృష్టకేతువు
 • హర్యశృవుడు
 • మరుడు
 • ప్రతింధకుడు
 • కీర్తిరతుడు
 • దేవమీదుడు
 • విభుదుడు
 • మహీద్రకుడు
 • కీర్తిరాతుడు
 • మహారోముడు
 • స్వర్ణరోముడు
 • హ్రస్వరోముడు కి ఇద్దరు. జనకుడు, కుశద్వజుడు.
 • జనకుడు సీత, ఊర్మిళ
 • కుశద్వజుడు మాంఢవి, శృతకీర్తి

శ్రీరామనవమి రోజున శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణోత్సవములో ఉచ్చరించ వలసిన కళ్యాణ ప్రవరలు.

శ్రీరామ ప్రవర:-

చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు.
వాసిష్ఠ ఐంద్ర ప్రమధ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత వశిష్ఠ గోత్రోద్భవాయ,
నాభాగ మహారాజ వర్మణో నప్త్రే…
అజ మహారాజ వర్మణః పౌత్రాయ…
దశరథ మహారాజ వర్మణః పుత్రాయ…
శ్రీరామచంద్ర స్వామినే కన్యార్ధినే వరాయ.

సీతాదేవి ప్రవర:-

చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు
ఆంగీరస ఆయాస్య గౌతమ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత గౌతమస గోత్రోద్భవీం,
స్వర్ణరోమ మహారాజ వర్మణో నప్త్రీం…
హ్రస్వరోమ మహారాజ వర్మణః పౌత్రీం…
జనక మహారాజ వర్మణః పుత్రీం…
సీతాదేవి నామ్నీం వరార్ధినీం కన్యాం…

సేకరణ: https://www.panditforpooja.com/blog/sri-rama-navami/

lord rama, ram navami, Sri Rama Navami
తొలి ఏకాదశి విశిష్టత – Toli Ekadashi
శ్రీ రామ నవమి సీతారామచంద్ర స్వామి పూజ విధానం

Related Posts