నవదుర్గా స్తోత్రం

నవదుర్గా స్తోత్రం

నవదుర్గా స్తోత్రం - Navadurga Stotram

“శక్తి” స్వరూపం అయిన దుర్గామాత ను అనేక రూపాలలో పూజిస్తారు. శ్రీ మహా సరస్వతి, శ్రీ మహా లక్ష్మి మరియు శ్రీ మహాకాళి (“శక్తి” యొక్క 3 ప్రధాన రూపాలు) యొక్క పరిణామం వరుసగా శ్రీ బ్రహ్మ, శ్రీ విష్ణు మరియు శ్రీ మ్లాహేశ్వరుల నుండి జరిగింది. ఈ 3 దేవతలలో ప్రతి ఒక్కటి మరో 3 రూపాలకు ఆవిర్భవించింది మరియు మొత్తంగా, ఈ 9 రూపాలను కలిపి నవదుర్గ అని పిలుస్తారు.

దుర్గాదేవికి ఈ క్రింది విధంగా తొమ్మిది పేర్లు ఉన్నాయి: శైలపుత్రి, బ్రహ్మచారిణి, చంద్రఘంట, కూష్మాండ, స్కందమాత, కాత్యాయిని, కాళరాత్రి, మహాగౌరి మరియు సిద్ధాత్రి.

నవరాత్రులలో, దుర్గాదేవి యొక్క ఈ అన్ని రూపాలను పూజించడం చాలా ముఖ్యం. కలశ స్థాపనతో నవరాత్రి పూజ ప్రారంభమవుతుంది. హిందూ ఆచారాల ప్రకారం, కలశం గణేశుడిని సూచిస్తుందని భావిస్తారు, కాబట్టి గణేశుని మంత్రాన్ని పఠించడంతో పూజ ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తరువాత, దుర్గా దేవి యొక్క వివిధ రూపాలను ఈ క్రింది మంత్రాల ద్వారా పూజిస్తారు. నవ దుర్గా స్తోత్రం దుర్గామాత యొక్క తొమ్మిది రూపాలను స్తుతించే శ్లోకం.  దుర్గాదేవి అనుగ్రహం కోసం భక్తితో జపించండి.

నవదుర్గా స్తోత్రం – Navadurga Stotram

శైలపుత్రీ –
వందే వాంఛితలాభాయ చంద్రార్ధకృతశేఖరామ్ |
వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీం యశస్వినీమ్ || ౧ ||

బ్రహ్మచారిణీ –
దధానా కరపద్మాభ్యామక్షమాలా కమండలూ |
దేవీ ప్రసీదతు మయి బ్రహ్మచారిణ్యనుత్తమా || ౨ ||

చంద్రఘంటా –
పిండజప్రవరారూఢా చండకోపాస్త్రకైర్యుతా |
ప్రసాదం తనుతే మహ్యం చంద్రఘంటేతి విశ్రుతా || ౩ ||

కూష్మాండా –
సురాసంపూర్ణకలశం రుధిరాప్లుతమేవ చ |
దధానా హస్తపద్మాభ్యాం కూష్మాండా శుభదాస్తు మే || ౪ ||

స్కందమాతా –
సింహాసనగతా నిత్యం పద్మాశ్రితకరద్వయా |
శుభదాస్తు సదా దేవీ స్కందమాతా యశస్వినీ || ౫ ||

కాత్యాయనీ –
చంద్రహాసోజ్జ్వలకరా శార్దూలవరవాహనా |
కాత్యాయనీ శుభం దద్యాద్దేవీ దానవఘాతినీ || ౬ ||

కాలరాత్రీ –
ఏకవేణీ జపాకర్ణపూర నగ్నా ఖరాస్థితా |
లంబోష్ఠీ కర్ణికాకర్ణీ తైలాభ్యక్తశరీరిణీ ||
వామపాదోల్లసల్లోహలతాకంటకభూషణా |
వర్ధన్మూర్ధధ్వజా కృష్ణా కాలరాత్రిర్భయంకరీ || ౭ ||

మహాగౌరీ –
శ్వేతే వృషే సమారూఢా శ్వేతాంబరధరా శుచిః |
మహాగౌరీ శుభం దద్యాన్మహాదేవప్రమోదదా || ౮ ||

సిద్ధిదాత్రీ –
సిద్ధగంధర్వయక్షాద్యైరసురైరమరైరపి |
సేవ్యమానా సదా భూయాత్ సిద్ధిదా సిద్ధిదాయినీ || ౯ ||

ఇతి నవదుర్గా స్తోత్రమ్ |

durga, durga puja, Dussehra, festivals, god, goddess durga, hindu tradition, navratri puja, navratri special
గ్రహణ సమయములో గర్భవతులు పాటించవలసిన నియమాలు ఏమిటి?
మహిషాసుర మర్దిని స్తోత్రం

Related Posts