బాలాత్రిపుర సుందరి అమ్మవారి పూజా విధానము

బాలాత్రిపుర సుందరి అమ్మవారి పూజా విధానము

దేవీ నవరాత్రులు రెండవ రోజు
అమ్మవారి స్వరూపం : బాలాత్రిపురసుందరి (బ్రహ్మచారిణి)
నైవేద్యం : పాయసం / పులిహోర
చదవవలసినవి : లలిత త్రిశతి పారాయణ

bala tripura sundari, Dussehra, festivals, god, hindu tradition, nava, లక్ష్మీ
శ్రీ గాయత్రి దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము
శ్రీ మహాదుర్గా దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

Related Posts